Huurvoorwaarden

 1. Na ontvangst van deze overeenkomst zal huurder aan verhuurder binnen de aan de aan de ommezijde gestelde termijn de (deel) betalingen voldoen. Indien verhuurder niet binnen 14 dagen de overeengekomen vooruitbetaling ontvangt dan wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde niet afgesloten; de gereserveerde bungalow wordt zonder bericht vrijgegeven voor verhuur aan anderen. Huurder ontvangt van de betalingen geen bevestiging.
 2. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren
 3. Verhuurder heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.
 4. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van gehuurde bekend aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, folder(s) en dergelijke.
 5. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst is vermeld. Bij overschrijding van het genoemde aantal wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.
 6. Huurder is verplicht het gehuurde, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek in ordentelijke en schone toestand achter te laten. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met verhuurder te worden afgerekend.
 7. Huisdieren (maximaal één per bungalow) mogen alleen worden meegebracht na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
 9. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken dan waarin door verhuurder is voorzien.
 10. De terbeschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd. De door huurder gemaakte schade van het gehuurde dient door huurder geheel te worden vergoed. Na betaling van gemaakte schade door huurder en teruggave van de sleutels ontbinden de huurovereenkomst. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze betaling niet teniet gedaan.
 11. Indien door overmacht en/of bijzondere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is de verhuurder gerechtigd gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. De huurder zal in dat geval de verhuurder nimmer in  rechte kunnen aanspreken. Ingeval voor een huurder schade ontstaat door een de verhuurder verwijtbare oorzaak, dan kan een schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale betaalde huursom bedragen. Aanspraken worden op vergoedingen in deze dienen verhuurder terstond te worden voorgelegd.
 12. Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van rechter nodig zijn. Indien:
  A: bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan
  B: bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan
  C: huurder het gehuurde voortijdig verlaat
  D: huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder bericht te hebben dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken. Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de onder A, B, C en D genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het gehuurde voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding van administratiekosten, ten bedragen van 5% van de overeengekomen huursom met een minimum van à 40,00 en een maximum van à 100,00.
 13. Indien de huurder een aangegane huurovereenkomst annuleert, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling:
 • bij annulering tot 3 maanden voor aanvangsdatum 15% van de overeengekomen huursom
 • bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 50% van de overeengekomen huursom
 • bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum 75% van de overeengekomen huursom.
 • bij annulering tot binnen een maand voor aanvangsdatum 90% van de overeengekomen huursom. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen huursom met een minimum van à 40,00 en een maximum van à 100,00.

Annuleringsvoorwaarden

Wij adviseren u deel te nemen in het risicofonds. De kosten bedragen 4% van de huursom. Deelneming aan het risicofonds vrijwaart u tegen kosten van een annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen (b.v. brief huisarts).

A1: bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, de hoofdpersoon of een der deelnemers overkomen
B1: bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of een der deelnemers
C1: bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een der deelnemers
D1: een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan bij mobilisatie
E1: onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon
F1: het door de hoofdpersoon ter beschikking krijgen van een huurwoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor aanvang van de huur tot en met de laatste dag van de huur
G1: noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovatie of verandering werkkring
H1: het uitvallen van het door de hoofdpersoon van de reis te gebruiken vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdag op de plaats van bestemming.

Deelneming aan het risicofonds dient direct bij boeking te geschieden. Het risicofonds loopt van de datum van deelneming tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om bovenstaande reden, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Onder naar rato vergoeding wordt verstaan een vergoeding in het verhouding van het aantal ongenoten dagen tot het totaal aantal dagen van de huur.